ReadyPlanet.com
dot
dot
เกี่ยวกับโรงเรียน
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletปรัชญาและคติพจน์
bulletวิสัยทัศน์และพันธกิจ
bulletที่ตั้งโรงเรียน
dot
การบริหารการศึกษา
dot
bulletระบบการเรียนการสอน
bulletหลักสูตรการศึกษา
bulletเป้าหมาย
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
bulletคณะผู้บริหารงาน
bulletชมรมผู้ปกครองและครู
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
ลิงค์เพื่อนบ้าน
dot


3BB
สพฐ. เขต 1
สพฐ. เขต 2
Insight English


รับสมัครนักเรียนสอบเข้า “ห้องเรียนวิทย์” รุ่น 5 วมว. มหิดลวิทย์ฯ

       บทความประชาสัมพันธ์ - ก.วิทย์เปิดรับสมัครนักเรียน ม.3 เป็นรุ่นที่ 5 เข้า “ห้องเรียนวิทย์” ในกำกับ 7 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์จะได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม พร้อมรับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนและสิทธิพิเศษในการเข้ามหาวิทยาลัย
       
       หลังจากได้ทำการคัดสรรนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2554 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 ในโรงเรียนทั้ง 7 แห่งของโครงการฯ แห่งละ 30 คน รวม 210 คน โดยห้องเรียนวิทย์ในโรงเรียนอยู่ในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
       
       ในปี 2555 นี้ ทาง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สานต่อโครงการเป็นรุ่นที่ 5 เพื่อมุ่งหวังนำนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทย์-คณิตเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างถูกทาง และเหมาะสม ส่งเสริมให้อัจฉริยภาพที่มีอยู่เบ่งบานอย่างเต็มที่เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพอันจะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
       
       โดยครั้งนี้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนจากทั่วประเทศเอง
       
       การสอบคัดเลือกแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบแรก เปิดให้สอบข้อเขียนในวิชาวิทย์-คณิต โดยให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลฯ (ใช้ข้อสอบเดียวกัน) ส่วนรอบสอง เป็นการสอบข้อเขียน ภาคปฏิบัติการ ทักษะและความถนัด ทางด้าน วิทย์-คณิต วิศวกรรม ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาโจทย์ โดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเป็นผู้ดำเนินการ
       
       เริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 1-31 สิงหาคม 2554 สนใจติดตามการรับสมัคร ได้ที่ 
http://www.most.go.th/SCiUS และโรงเรียนในโครงการ วมว. 7 แห่ง ได้แก่
       
       - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.satitcmu.ac.th
       - โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
http://technopolis.sut.ac.th/sus/
       - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
http://sec.satit.kku.ac.th
       - โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
http://www.kmutt.ac.th/GiftEd
       - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
http://www.kus.kps.ku.ac.th/satit/
       - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
http://www.psuwit.psu.ac.th
       - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
http://satit.pn.psu.ac.th
       
       หลักสูตรห้องเรียนวิทย์ของโครงการ วมว. เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยซึ่งมีความแตกต่างกันตามความโดดเด่นทางวิชาการของแต่ละแห่ง ทั้งนี้มีเนื้อหาสาระวิชาการครบถ้วนตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมีความเข้มข้นรายวิชาวิทย์-คณิต เทียบเท่าหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ การเรียนการสอนมีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำที่มีครูพี่เลี้ยงดูแลใกล้ชิด โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นตัวหลักในการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนบุคลากรเป็นผู้สอน รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงให้ทั้งครูและนักเรียน และสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
       
       นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความหลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ได้แก่ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การเข้าค่ายวิชาการ การเข้าค่ายปฏิบัติธรรม การฟังบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักเสียสละต่อส่วนรวม และรู้จักใช้ความสามารถของตนที่มีอยู่ทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอีกด้วย
       
       

นักเรียนในห้องเรียนวิทย์ของโครงการ วมว. จะได้รับการสนับสนุน


- ค่าใช้จ่ายในการเรียนโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านมหาวิทยาลัย


- ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงทรัพยากรด้านการเรียนรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ห้องทดลองปฏิบัติการ ห้องสมุด
ศูนย์กีฬา เป็นต้น และได้รับการถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์ ปราชญ์ชุมชน นักวิจัยดีเด่นและผู้เชี่ยวชาญต่างๆได้ทำโครงงานวิจัยโดยมีอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยสัมผัสกับหน่วยงานวิจัย โรงงานอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งการโอนหน่วยกิตในโครงการเรียนล่วงหน้าเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา


- ได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดยการรับตรงในคณะวิทยาศาสตร์หรือคณะอื่นๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามเงื่อนไขที่กำหนดของมหาวิทยาลัยของรัฐ


- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกลไกสนับสนุนนักเรียนโครงการ วมว. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก และเข้าทำงานเป็นนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จำนวนประมาณ 20%) โดยผ่านโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียบร้อยแล้ว


 
ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       

 
กิจกรรมสำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมา
       

 
       

 
เข้าค่ายเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร
       

 
       

 
       

 
       

 
ศึกษาดูงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       

 
แวดวงการศึกษา-ภูมิปัญญาท้องถิ่น

WHO ดัน "หน่วยระบาดวิทยา ม.อ." เป็นศูนย์อบรมและวิจัย
ทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.จัดทำฟันเทียม ส่งรอยยิ้มคืนสู่ผู้สูงวัย
สอท.เผย 20 คณะ คนเลือกมากที่สุด ปี'55
อธิการบดี มอ.ตรวจสถานที่รับแข่งกีฬามหาลัย หลังทุ่มงบก่อสร้างกว่า 400 ล้าน
บิลเกตส์ กับการศึกษา
บิล เกตส์ ทุ่มเงินแก้ปัญหาการศึกษา ด้วยการยกระดับครู ไม่ใช่แจกคอมพ์
เผยไทยอ่อนอังกฤษ ติดอันดับ 42 จาก 44 ทั่วโลก
ฝ่ายประถมศึกษาสรุปผลการสอบเข้าสาธิตมัธยม
ศธ.ผุดไอเดีย ครู-นร.เรียนอิงลิชผ่านกิจกรรม 1 วัน
ภาพบรรยากาศ ปีนัง English Camp ป.6
ภาพบรรยากาศ ปีนัง English Camp ป.5
ภาพบรรยากาศ ปีนัง English Camp ป.4
ถุงยังชีพ ม.อ. พร้อมเสิร์ฟเมนูอาหารรสเด็ด “มัสมั่นไก่กระป๋อง”
“ข้าวผัดสุญญากาศ” ม.อ.แปรรูปอาหารช่วยผู้ประสบภัยฯ แก้หิว
ม.อ.ปลื้ม ครั้งแรกของไทย เจ้าภาพงาน นศ. เภสัชฯโลก
มารู้จักกับ “วิศวกรรมชีวการแพทย์” ม.อ.
ม.อ.ตั้งโรงเรียนผลิตช่างทันตกรรม หวังแก้การขาดแคลนบุคลากร
คุณพ่อสองภาษาแนะ สอน Eng ให้ลูกอย่ามองข้าม "โฟนิกส์"
อนุบาลสาธิตกวาดแชมป์เสริมปัญญา ยกปัตตานี
วมว. สาธิตไม่พลิกโผ ตัวเต็งเข้าหมด เดชะฯ ยังนำเบญจมฯ ห่าง
เด็กประถมไทยสุดเจ๋ง! กวาด 27 เหรียญ สร้างประวัติศาสตร์ทำแต้มสูงสุดแข่งคณิต-วิทย์ฯ โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ศิษย์เก่าอนุบาลสาธิต ได้ทุน สวทช. จนจบปริญญาเอก
ผงะ! เด็ก ป.3 ทั้งประเทศอ่านไม่ออก 5 หมื่น เขียนไม่ได้เฉียดแสน
ม.อ.เลื่อนอันดับมหาวิทยาลัยคุณภาพในเอเชีย
ชำแหละ “มหิดลวิทยานุสรณ์” หลักสูตรเข้ม-เด็กเครียด จริงหรือ?
“มหิดล” แชมป์มหา'ลัยไทย 2 ปีซ้อน ขึ้นแท่นที่ 28 ของเอเซีย
เปิดใจเด็กเก่ง ตามดูสูตรเด็ดพิชิตคณะยอดฮิตแอดมิชชัน'53
เผยผลแอดมิชชัน เด็กเตรียมฯ ซิวท็อป 88.83 เปอร์เซ็นต์ เข้านิติศาสตร์ จุฬาฯ
เปิดช่องโหว่ "English Program" คิดให้หนัก! ก่อนส่งลูกเรียน
สสวท. ชวนน้อง ม.ต้น-ม.ปลาย แข่งขันคณิตศาสตร์ระดับชาติ
เจาะกระแส "สาธิตฟีเวอร์" ทำไมพ่อแม่นิยมให้ลูกเข้า "สาธิต"
พบสอบ O-NET เด็ก ป.6 ยังเดาพุ่ง สทศ.เล็งปรับคิดวิเคราะห์ขึ้น 50%
ผลสอบ มหิดลวิทย์ รอบแรก สวนกุหลาบแชมป์
สพฐ.เปิดแผนรับนักเรียนปีการศึกษา ’53 โรงเรียนดังทั่วประเทศ
ผล วมว. รอบสองออกแล้ว สาธิตยังแชมป์ เดชะฯ จาก 24 เหลือแค่ 2
ม.อ. เปิด ศิลปศาสตร์ฯ จีนนานาชาติ ควบ 2 ปริญญา ไทย -จีน
นักวิจัย ม.อ.พบแคลเซียมในกะปิช่วยชะลอฟันสึกกร่อน
ทิศทางคณะรัฐศาสตร์ชายแดนใต้
เด็กไทยสุดเจ๋ง แชมป์โลก ยิงจรวดขวดน้ำ
ทุ่ม 600 ล้านผุด ‘ปัตตานีเพลส’ ย่าน มอ.ปัตตานี
ม.อ.ปัตตานี เตรียมพร้อม เปิดคณะพยาบาล ปี '54
สงขลาเตรียมเปิดด่านเข้ามาเลย์ใหม่พันล้าน 10 มค.นี้
"สิมิลัน"วันฟ้าทำปฏิกิริยาความงามกับน้ำ
ม.อ. หนุนการพัฒนามนุษย์ มอบทุน นศ.ภูฏานเรียน ป.โท
ด่วน!!! ผลสอบ วมว. รอบแรก สาธิตแชมป์ เดชะฯ รองแชมป์
“เกาะลันตา” ไข่มุกเม็ดใหม่ ทะเลอันดามัน
สตูลพบเม็ดเงินแหล่งใหม่เปิด “ถ้ำพญาบังสา”
บัณฑิต ม.นเรศวร เจ๋ง สอบปลัดอำเภอได้อันดับ 1 ของประเทศ
ด่วน!!!รับสมัคร ป.5-ป.6 สอบเข้า มอ.วิทยานุสรณ์ ปี 2553
ประชาสัมพันธ์ไม่ถึง ... ห้อง วมว. สาธิตปัตตานี ยอดสมัครต่ำ
8 ภาษาอังกฤษ แบบผิดๆ ที่ฮิต ติดปากคนไทย
“วิวัฒน์” อันดับ 1 เนติฯ ของประเทศไทย
"โครงงานวิทย์" กระตุ้นต่อมความคิด สื่อสร้างสรรค์ของเด็กไทย
เปิดรับสมัครแล้ว!!! ห้อง วมว. ปี 53 สาธิตปัตตานี
ม.อ. ปัตตานี เชิญเลขาธิการอาเซียน เปิดงาน ม.อ.วิชาการ
เด็กไทยสร้างชื่ออีก! ซิว 1 ทอง 5 เงิน คณิตศาสตร์โอลิมปิก
เด็กไทยเจ๋ง!! คว้า 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน ฟิสิกส์โอลิมปิก
เด็กไทยพิชิต 1 ทอง 3 เงิน ชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ
วิจัยชี้ “ครูสอนศีลธรรม” สอบตก เผยขาดความรู้-คร่ำครึทำเด็กไม่เชื่อ
มจพ.เฮลั่น คว้าแชมป์หุ่นยนต์กุ้ภัยระดับโลก 4 ปีซ้อน
ฉลอง 100 ปี วชิราวุธฯ “อีตัน เมืองไทย” ในสมัย ร.6
10 อันดับโรงเรียนน้ำใจงาม
3 คณะยอดฮิตแอดมิชชั่นปี 52
กราบ...แทบเท้าอาจารย์ใหญ่ เบื้องหลังความสำเร็จของแพทย์
จี้ก.ค.ศ.ร่างกฎเพิ่มเงินครูเท่าก.พ.ช่วยคนเงินเดือนตันได้ย้อนหลังด้วย
วิศวะชง ทปอ.ใช้ PAT คณิตคัดเด็กปี 54 แก้อ่อนเลข
รายชื่อ นร. ที่สอบ o-net คะแนนสูงสุดแต่ละวิชา
ปธ.แอดมิชชัน ปี 53 เตรียมถกกระบวนการรับนักศึกษาเข้า ม.
พระนครเหนือ พร้อมลุยศึกหุ่นยนต์โลก
ผลสอบ GAT PAT ครั้งแรกคะแนนต่ำ
รร.จุฬาภรณ์ฯ เตรียมยกระดับเทียบ รร.มหิดลวิทย์ฯ
ม.มหิดล ชูงานวิชาการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก
อาจารย์จุฬาฯ เผย นิสิตระบบแอดมิดชัน ไม่ผ่านโปร
ทึ่ง!! เด็ก 11 ขวบจบวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 4.00
ระบบแอดมิสชั่น : นวัตกรรมที่ล้มเหลว
"ปริญญาวิชาชีพกับปริญญาชีวิต"Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร : 073-312216(สายตรง) , 073-313934 ต่อ 1695
แนะนำ ติชม ติดต่อ webmaster@anubansatit.com
Power by Makpiroon Corporation

www.facebook.com/anubansatit